0No authorization...
 
 
Stowarzyszenie Zdrowie i Natura
Aktualnie czytana treść:
Statut
 
 
 
Statut
 
Stowarzyszenie Zdrowie i Natura
Pytania prosimy kierować na adres:
 
 
Statut
Oceń

Statut Stowarzyszenia ZDROWIE I NATURA

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 

 • Stowarzyszenie ZDROWIE I NATURA zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 • Stowarzyszenie jest dobrowolną i samodzielną organizacją osób fizycznych o celach niezarobkowych.
 • Terenem działania Stowarzyszenia  jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz terytoria innych państw, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie może współdziałać z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym obszarze działania.
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest : 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 15, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.
 • Stowarzyszenie, po zrejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
 • Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, wolontariuszy oraz zatrudnionych pracowników.
 • Zarówno nazwa jak i logo stowarzyszenia podlegają ochronie.

 

 

Rozdział II

Cele

§ 1

 

 • Promocja zdrowej żywności wg hasła „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
 • Wspieranie producentów zdrowej żywności.
 • Aktywizacja środowisk producenckich zarówno krajowych jak i zagranicznych umożliwiające nawiązywanie kontaktów, wymiany doświadczeń producentów, jak i możliwość wpływania na kształtowanie polityki samorządowej jak i krajowej w zakresie zdrowego odżywiania.
 • Promowanie drobnych producentów.
 • Wspieranie idei ochrony środowiska oraz współpraca w tym zakresie z samorządami i władzami poszczególnych województw.
 • Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej zajmującymi się zarówno ochroną środowiska jak i propagowaniem zdrowej żywności.
 • Pomoc i wspieranie poszczególnych osób od lat walczących o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Europy i kultywujących tradycje producenckie żywności regionalnej.
 • Współpraca z szeroko rozumianym środowiskiem medycznym (lekarze, dietetycy, naukowcy w dziedzinie żywienia) w celu zwalczania chorób cywilizacyjnych jak np: cukrzyca, otyłość wśród dzieci i młodzieży.
 • Propagowanie zdrowego sposobu życia zarówno w zakresie żywienia jak i uprawiania sportu, szczególnie wśród osób młodych, obecnie szczególnie narażonych na takie zagrożenia jak narkomania, alkoholizm, depresje.
 • Kultywowanie tradycji europejskiej, jej różnorodności, która łączy i inspiruje poprzez niepowtarzalność w myśl hasła: Jesteśmy razem, bo bez któregoś z nas tracimy część naszego dziedzictwa.
 • Wspieranie  idei wspólnotowych jak np. wspólna polityka energetyczna, edukacyjna, naukowa, w tym w szczególności dotycząca szerokich programów ochrony środowiska jak i propagowanie zdrowej żywności.

 

Sposoby realizacji celów

§ 2

 

 • Propagowanie zdrowego odżywiania, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 • Tworzenie programów edukacyjnych w zakresie zdrowego odżywiania skierowanych
  do szkół, przedszkoli, rodziców jak i osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie producentów zdrowej żywności poprzez akcje promocyjne, konferencje jak i konkursy na najlepsze produkty.
 • Organizowanie targów zdrowej żywności,  na których prezentowane będą zarówno produkty jak i bogate tradycje poszczególnych regionów związane ze sposobem odżywiania.
 • Pomoc merytoryczną jak np.: szkolenia dotyczące możliwości zdobywania środków pomocowych jak i pomocy prawnej.
 • Nadawanie certyfikatów jakości przez stowarzyszenie dla produktów najwyższej jakości, biorąc pod uwagę ich walory zdrowotne jak i smakowe. 
 • Nadawanie certyfikatów gminom i placówkom oświatowym oraz innym podmiotom realizującym programy zdrowotne, preferowane przez stowarzyszenie.
 • Możliwość zrzeszania się w federacje, zarówno z organizacjami pozarządowymi, krajowymi lub zagranicznymi, gminami oraz instytucjami, zajmującymi się edukacją.
 • Współpraca z instytucjami, zajmującymi się badaniami jakości żywienia, czystości gleb oraz wód.
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio rolnictwem w zakresie doradztwa jak i uznanymi producentami zdrowej żywności na terenie kraju i UE.
 • Współpraca ze szkołami zarówno na bazie edukacyjnej jak i możliwość wprowadzenia do stołówek szkolnych produktów zdrowej żywności.
 • Popieranie inicjatyw z zakresu ochrony zasobów leśnych, czystości gleby jak i wód powierzchniowych.
 •  Aktywizacja społeczności w celu wspierania  inicjatyw z zakresu energii odnawialnej jak i wykorzystania tzw. nieużytków.
 • Napiętnowanie nieuczciwej polityki monopolistycznej w przemyśle żywnościowym, spekulacyjnych cen żywności, poprzez umożliwienie sprzedaży bezpośredniej producentom produktów regionalnych.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez wydawanie czasopism publicystycznych, naukowych, periodyków itp.

 

Rozdział III

§ 1

Członkowie, ich prawa obowiązki

 

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zdeklarowały się wspierać działalność Stowarzyszenia przez pomoc fizyczną, rzeczową lub intelektualną.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
  2. zgłaszania opinii i  wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  3. korzystania z dorobku i świadczeń Stowarzyszenia,
  4. uzyskiwania bieżących informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  5. wglądu w sprawozdania, protokoły i rejestrację członków Stowarzyszenia.
 1. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
  1. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.

      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, po wcześniejszej rezygnacji w formie pisemnej złożonej w Zarządzie.
 • śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich w okresie powyżej 6 miesięcy.
 • wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz jak i działaniu na szkodę stowarzyszenia.

Decyzje o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd mocą uchwały.

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z listy członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków terminie 7 dni.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 1


WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna

 

 

§ 2

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

 1. Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest raz na 4 lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  2. podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia
  3. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  4. uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  5. udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
  6. uchwalenie zmian statutu
  7. podejmowanie uchwał.

 

  

§ 3

ZARZĄD

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 osób. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Prezes wskazuje kandydatów na skarbnika oraz sekretarza stowarzyszenia co poddawane jest głosowaniu Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Jeśli ktoś z członków Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub, jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie, Zarząd na najbliższym swym posiedzeniu wybiera na to miejsce osobę, która otrzymała najwięcej głosów podczas wyboru Zarządu, lecz do niej nie weszła. Uzupełnienie składu tym sposobem nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu.
 4. Prezes Zarządu może używać tytułu Prezes Stowarzyszenia. Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 5.  Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który wymaga akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu obecnych na posiedzeniu w siedzibie lub innym ustalonym przez Zarząd miejscu.
 7.  Kadencja Zarządu trwa 4 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 8.  Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 9. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na rok.
 10. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zebrania Członków,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  3. sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu,
  4. uchwalanie wysokości składek członkowskich

 

§ 4

KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 3. Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji lub, jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie, Komisja Rewizyjna na najbliższym swym posiedzeniu wybiera na to miejsce osobę, która otrzymała najwięcej głosów podczas wyboru, lecz do niej nie weszła. Uzupełnienie składu tym sposobem nie może przekroczyć 1/3 składu Komisji.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępców przewodniczącego.
 6.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej.
 7.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który wymaga akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 8.  Jeśli ktoś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji lub, jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie, Komisja na najbliższym swym posiedzeniu wybiera na to miejsce osobę, która otrzymała najwięcej głosów podczas wyboru Komisji, lecz do niej nie weszła. Uzupełnienie składu tym sposobem nie może przekroczyć 1/3 składu Komisji.
 9. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 § 1

 

Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:

 • darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej,
 • składek członkowskich,
 • dotacji i subwencji,
 • dochodów z działalności statutowej
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania zobowiązaniami majątku oraz zmian dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

 

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (zwyczajne lub nadzwyczajne) większością 2/3 głosów
 • Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności na Walnym Zebraniu Członków przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne proekologiczne

 
 
Wybierz gwiazdkę / ocenę (1 - 10):
 
Co ma największy wpływ na Twoją ocenę ?
Rozwiń
Przedstawiona treść jest interesująca
Przedstawiona treść jest zrozumiała
Przedstawiona treść jest przydatna
Przedstawiona treść ma wystraczającą długość
Żadne z powyższych
 
Pole uwagi nie jest wymagane:
 
Uwagi dotyczące treści:
 
  Za dużo znaków
Adres mail jest wymagany, jeśli zostało wypełnione pole uwagi:
 
Adres mail:
Proszę wypełnić pole adres mail. Błędny format adresu mail. Za mało znaków. Za dużo znaków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)
Proszę zaznaczyć akceptację.
 
Przed wysłaniem
wprowadź kod z obrazka:
Proszę wprowadzić kod z obrazka. Za mało znaków. Za dużo znaków. Za mało znaków. Za dużo znaków.
 
 
 
 
Newsletter stowarzyszenie.zdrowieinatura24.pl
Poleć znajomym stowarzyszenie.zdrowieinatura24.pl
 
 
Wywiady
Zwiń treść
 
 
Gabriela Kuca
Gabriela Kuca współautorka bloga Multi Multi Mama, mama trzech ...
 
 
Aneta Radziszewska
Aneta Radziszewska z-ca Kierownika w Zakładzie Epidemiologii i Podkarpackim ...
 
 
Anna Matejek i ...
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadzieja” przy Szkole Podstawowej nr ...
 
 
Prof. Dorota ...
Wywiad z prof. Dorotą Kowalską pracownikiem Instytutu Zootechniki ...
 
 
Bożena Rząsa
WYROK, CZY TYLKO OSTRZEŻENIE ? WARSZTATY MAKROBIOTYCZNE ...
 
 
Czy wiesz że ?
Rozwiń treść
 
 
Zasmażki
Przy sporządzaniu zasmażek trzeba pamiętać, że nie prażymy mąki razem z ...
 
 
Jeżyny
Jeżyna to bomba witaminowa z kompleksem witamin z grupy B oraz prowitaminy ...
 
 
Wiśnie
Wiśnie – w sezonie zjadaj jak najwięcej, ponieważ zawierają antocyjaniny. ...
 
 
Grejpfrut
Grejpfrut – najlepiej jeść go rano, pomaga zredukować zapasy tkanki ...
 
 
Mszyce
Aby pozbyć się mszyc z roślin, włóż do doniczki ząbek czosnku. Aby pozbyć ...
 
 
Artykuły
Rozwiń treść
 
 
Czosnek-naturaln ...
CZOSNEK – NATURALNY LEK W KAŻDEJ KUCHNI   Czosnek – allium sativum. Źródła ...
 
 
Jak pozbyć się ...
Jak pozbyć się nadwagi?   Problem nadwagi spędza sen z powiek wielu ...
 
 
Cukrzyca - ...
Cukrzyca to prawdziwa epidemia XXI wieku. Według danych Światowej ...
 
 
Dziurawiec zwyczajny
HYPERICUM PERFORATUM – DZIURAWIEC ZWYCZAJNY    Prawie każda apteczka ...
 
 
Danie z wieprzowiny
W Polsce zdecydowanie najczęściej spożywana. Jednak coraz więcej Polaków ...
 
 
Zioła
Rozwiń treść
 
 
MELISA
MELISA LEKARSKA (Melissa officinalis) – to bylina z rodziny wargowych, ...
 
 
ARNIKA GÓRSKA
ARNIKA GÓRSKA (Arnica motana) – bylina, rośnie na terenach górskich w całej ...
 
 
BARWINEK POSPOLITY
BARWINEK POSPOLITY (Vinci minor) – rośnie w Europie Środkowej i Południowej ...
 
 
OGÓRECZNIK
OGÓRECZNIK LEKARSKI (Borago officinalis) – znany był już w średniowieczu ...
 
 
KOCANKA PIASKOWA
KOCANKA PIASKOWA (Helichrysum arenarium) – występuje w krajach Europy ...
 
 
Porady
Rozwiń treść
 
 
Otyłość
Otyłość: Należy sporządzić napar (całonocny) z 1 łyżki rumianku, zalanego 1 ...
 
 
Zapalenie spojówek
ZAPLENIE SPOJÓWEK Jest to dolegliwość, której nie należy bagatelizować, ...
 
 
Dobra zupa
Co zrobić, aby zupa była udana : Każda gospodyni przygotowuje zupę inaczej, ...
 
 
Nudności
Nudności ciężarnych: Dla kobiet w ciąży pomocne może być poranne picie wody ...
 
 
Nadciśnienie
NADCIŚNIENIE (Przepis wg Korżawskiej) 1 łyżkę jemioły, 3 łyżki skrzypu, 4 ...
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Zdrowie i Natura © 2010-2021  
KRS: 0000362771, NIP: 6842608136, REGON: 180601978
drogeria, gabinet kosmetyczny